RÖVID TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATBAN A VESZÉLYHELYZET SORÁN

 

88/2020. (IV. 5.) kormányrendelet alapján a szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedések (igénylés, hosszabbítás, felülvizsgálat)

 • Amennyiben az alábbi ellátások (1993. évi III. tv. 25. § (4)-(6)) rendszeres felülvizsgálati időpontja a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatályvesztését követő 15 napon belüli időszakban esedékes, akkor a felülvizsgálatot nem kell lefolytatni:

-          időskorúak járadéka,

-          egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás,

-          gyermekek otthongondozási díja, ápolási díj,

-          foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

A fent felsorolt ellátások felülvizsgálatát a veszélyhelyzetet elrendelő kormányrendelet hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig kell lefolytatni.

 • A veszélyhelyzet alatt lejáró közgyógyellátásra való jogosultságot a veszélyhelyzetet elrendelő kormányrendelet hatályvesztésének napjától számított további 90 nappal meghosszabbodik.
 • A járási hivatal által megállapított, a veszélyhelyzet alatt lejáró egészségügyi szolgáltatás igénybevételére megállapított rászorultság (1993. évi III. tv. 54. §) időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzetet elrendelő kormányrendelet hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig.
 • A veszélyhelyzet alatt lejáró rehabilitációs ellátás a megváltozott munkaképességű személyek (2011. évi CXCI. tv. 10.§ (1) a) pontja) esetében a veszélyhelyzetet elrendelő kormányrendelet hatályvesztésének hónapját követő második hónap utolsó napján szűnik meg.
 • Jelenleg fennálló és a veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, illetve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzetet elrendelő kormányrendelet hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig.
 • Ha súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek határideje (102/2011. (IV.29.) Korm. rendelet 10. § (3) vagy 11. § (3)) a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, a határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig meghosszabbodik.
 • Nem végezhetőek el az alábbi ellátások felülvizsgálatai, valamint a felülvizsgálathoz irat megküldése sem kérhető, és erre hivatkozva az ellátás, kedvezmény, mentesség a veszélyhelyzetet elrendelő kormányrendelet hatályvesztését követő második hónap utolsó napjáig nem szüntethető meg:

-          egészségi állapottól,

-          személyiség állapottól,

-          fogyatékosságtól függő ellátások.

Az alábbi ellátások megállapítása kapcsán folytatott eljárásokban, ha az ügyfél a hiánypótlásra való felszólításnak megfelelően nem tesz eleget, akkor az eljárást a hiánypótlás teljesítéséig, de legkésőbb a veszélyhelyzetet elrendelő kormányrendelet hatályvesztését követő 15. napig felfüggesztheti:

-            nyugellátás,

-          nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatáskörébe tartozó egyéb ellátás,

-          családtámogatási ellátások,

-          fogyatékossági támogatás,

-          egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapítása iránti eljárás.

 • Megállapított nyugellátás további folyósításához rendszeres időközönként jelentkező feltétel igazolásán alapul. Ezt a feltételt a veszélyhelyzetet elrendelő kormányrendelet hatályvesztéséig nem kell igazolni, az igazolás elmulasztása miatt a nyugellátás folyósítása a hatályvesztést követő 30. napig nem függeszthető fel.
 • Ha a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásához kapcsolódó adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés nem jön létre, azaz ennek határideje a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, a szerződés megkötésére a határidő a veszélyhelyzetet elrendelő kormányrendelet hatályvesztését követő hatvanadik napig meghosszabbodik. (45/2019. (II. 12.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdés)
 • A gyermekek otthongondozási díja és az ápolási díj megállapítása iránti eljárásban a pénzbeli és szociális ellátások igénylésének és megállapításának, illetve folyósításához szükséges szakértői vizsgálat az ápolás helyszínén végzett vizsgálat mellőzésével, kizárólag az ápolt személy önkiszolgálási képességére, illetve ápolási- gondozási szükségletére vonatkozó hivatalos iratra (kórházi zárójelentés) alapozva is elvégezhető a veszélyhelyzetet elrendelő kormányrendelet hatályvesztéséig. Ha a vizsgálat elvégzéséhez szükséges iratok nem állnak a hatóság rendelkezésére, hiánypótlás keretében ezeket be kell kérni az ügyféltől. Az ügyfél a hiánypótlást elektronikus úton is teljesítheti.

Amennyiben a hiánypótlásnak nem tesz eleget az ügyfél, vagy a beküldött hivatalos iratokból nem megállapítható az ápolt személy önkiszolgálási képességének, illetve ápolási gondozási szükségletének mértéke nem állapítható meg, az eljáró hatóság legkésőbb a veszélyhelyzetet elrendelő kormányrendelet hatályvesztéséig felfüggesztheti az eljárást.

Az ápolás helyszínén végzett vizsgálat mellőzésével megállapított ellátás esetén az ellátásra való jogosultságot a veszélyhelyzetet elrendelő kormányrendelet hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig felül kell vizsgálni.

 • A tankötelezettsége megszűnését követően köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel, vagy részére megállapított iskoláztatási támogatásra való jogosultság a veszélyhelyzetet elrendelő kormányrendelet hatályvesztése hónapjának végén szűnik meg, abban az esetben is, ha ez az időpont később következik be, mint a 2019/2020-as tanév utolsó napja.

Nagykáta, 2020. 04. 07.

Készítette: Kerekes Barbara, óvodai és iskolai szoc. segítő

https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ujabb-intezkedesek-a-jarvany-lassitasa-a-szocialis-ellatottak-es-a-gyermekes-csaladok-vedelme-erdekeben

Copyright © 2022 www.csaladgondozo.hu Minden jog fenntartva