Óvodaköteles/tanköteles gyermek, tanuló külföldre távozásának bejelentése az Oktatási Hivatal számára

 

Külföldre távozással kapcsolatos tájékoztató és a kérelem benyújtása

 

Tájékoztató az óvodaköteles/tanköteles gyermek, tanuló óvodakötelezettségének/tankötelezettségének külföldön történő teljesítésének bejelentésével kapcsolatos tudnivalókról (2020. január 1. napjától)

Utolsó frissítés: 2020. február 3.

Jogszabályi rendelkezések alapján 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal kötelezettsége az óvodaköteles, tanköteles gyermekek nyilvántartása.

Óvodaköteles gyermek esetében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Tanköteles gyermek esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 91. § (1) bekezdése alapján magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Magyarországon élő magyar állampolgár a tankötelezettségét, egyéni munkarend alapján, Magyarországon működő nevelési-oktatási intézményben teljesítheti. E szakasz (2)-(3) bekezdése értelmében a tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és a hivatalnak.

Az Nkt. 92. § (9)-(10) bekezdése értelmében a külföldön megkezdett és befejezetlen tanulmányok a magyar köznevelés iskolarendszerében folytathatók. A tanulmányok beszámításáról, továbbá a tanuló felvételéről az iskola igazgatója dönt. Ha a beszámítás kérdésében az iskola igazgatója nem tud dönteni, beszerzi az oktatásért felelős miniszter véleményét.

Bejelentés az óvodaköteles/tanköteles gyermek, tanuló óvodakötelezettségének/tankötelezettségének külföldön történő teljesítéséről

A bejelentést az Oktatási Hivatalhoz lehet benyújtani az alábbiak szerint:

A bejelentő űrlapot az Oktatási Hivatal online felületén kell kitölteni. Az űrlap online felületen való kitöltése még nem minősül a kérelem benyújtásának, a kinyomtatott kérelmet aláírva az alábbi postacímre kell megküldeni.

Oktatási Hivatal

Köznevelési Nyilvántartási Főosztály

Budapest, Pf. 19.

1363

A bejelentés tartalma:

A bejelentés során meg kell adni

- a gyermek adatait,

- a kérelmet benyújtó szülő/törvényes képviselő adatait,

- amennyiben a gyermeknek jogviszonya van már valamely hazai köznevelési intézményben, az óvoda/iskola adatait,

- a külföldi tartózkodás kezdő időpontját, várható végdátumát.

Több gyermek esetén több űrlapot kell kitölteni.

Amennyiben a kérelmező nem ismeri a kérelemmel érintett gyermek, tanuló oktatási azonosítóját, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 14. § (4)-(5) bekezdései alapján tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől a gyermek, tanuló oktatási azonosító számáról és a róla nyilvántartott adatokról. Ez esetben az intézmény képviselője a kérelem napján térítésmentesen a köznevelés információs rendszeréből nyomtatható tájékoztatást állít ki.

Amennyiben a gyermek még nem járt óvodába, és nincs oktatási azonosító száma, az oktatási azonosító mezőt üresen kell hagyni.

Amennyiben a gyermek már hazai iskolába beiratkozott, tanulmányainak külföldön történő folytatását a köznevelési intézmény felé is be kell jelenteni. A külföldi tanulmányok ideje alatt a gyermek tanulói jogviszonya szünetel, kivéve akkor, ha egyéni tanulmányi munkarendre vonatkozó kérelmet adnak be. A kérelmet az Oktatási Hivatal bírálja el, melynek érdekében külön kérelmet kell benyújtani (Kérelem egyéni munkarend tankötelezettség teljesítése céljából engedélyezéséhez). A kérelmet elektronikusan a Hivatal honlapján, a https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend oldalon lehet benyújtani.

Az űrlap hiánytalan kitöltése után az adatlap pdf formátumban elmenthető és kinyomtatható.

A kinyomtatott kérelmet aláírás után postai úton kell megküldeni az Oktatási Hivatal részére.

A bejelentéshez semmilyen dokumentumot, további nyilatkozatot nem kell csatolni.

Az űrlap az alábbi linken érhető el:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes_urlap

Kapcsolattartás, elérhetőségek:

Tájékoztatásért elektronikus úton az alábbi e-mail címen fordulhatnak: adatszolgaltatas@oh.gov.hu

Az Oktatási Hivatal telefonos ügyfélszolgálatát az alábbi telefonszámon érhetik el: (36-1) 374-2100

 

Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály

Copyright © 2022 www.csaladgondozo.hu Minden jog fenntartva