óvodai és iskolai szociális segítő munka

Kik vehetik igénybe?

 • az óvoda/iskola valamennyi gyermeke;
 • szülők, törvényes képviselők, gyámok;
 • óvodapedagógusok, pedagógusok, segítő szakemberek.

Az óvodai-iskolai szociális segítő szolgáltatásról1:

 • A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
 • A gyermek – szülő – köznevelési intézmény és a közösség kapcsolatrendszere van a középpontban.
 • A szolgáltatás célja: formálni a szülők gondolkodását, szemléletét, az óvodával és az iskolával kapcsolatos elvárásaikat.

 Az óvodai és iskolai szociális segítő:

 • A Család- és Gyermekjóléti Központban dolgozó külső és független szociális szakember.
 • Szakmai kompetenciája alapján a szociális munkás tevékenysége a nevelő-oktató munka kiegészítője.
 • A felmerülő problémák esetén hatékony segítséget tud nyújtani tudásával, tapasztalataival és a megfelelő szakembereket tudja mozgósítani a nehézségek megoldása érdekében.
 •  A szakember feladata: a gyermek veszélyeztetettségének, hátrányos helyzetének időben történő felismerése, megelőzése és megszüntetése, az észlelő- és jelzőrendszer működésének segítése.
 • A szociális munkás előre kijelölt és közzétett időben fogadóórát tart a köznevelési intézmény kijelölt helyiségében, amelynek időpontja kifüggesztésre kerül az intézményben. A fogadóórán felkeresheti őt szülő, vagy más hozzátartozó, gyermek és óvodapedagógus, pedagógus vagy a köznevelési intézményben dolgozó bármely munkatárs.

Problématípusok, melyek kezelésében a szociális munkás segítséget nyújthat:

Szociális problémák: 

 • anyagi nehézségek,
 • szociokulturálisan hátrányos helyzet,
 • családon kívül történő nevelés,
 • gyermeknevelési kérdésekben pl. önállótlanság, szófogadás kérdése, szülő-gyermek kapcsolata stb.

Pszichés problémák: 

 • életkori változásokból adódó lelki nehézségek: iskolakezdés, alsó-felső tagozat közötti átmenet stb.,
 • veszteségek: válás, haláleset a családban.
 • óvodához, iskolához köthető problémák: szorongás, magatartási problémák, konfliktusok, óvodalátogatási- vagy tankötelezettség elmulasztása.

Családban, életvitelben jelentkező problémák:

 • elhanyagolás,
 • betegség, fogyatékosság,
 • szülő külföldi munkavállalása, családba fogadás,
 • családon belüli problémák: bántalmazás, szülők közötti konfliktusok, válás, haláleset, anyagi nehézségek, adósság felhalmozódása, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat, stb.

Hogyan tud segíteni a szociális munkás az óvodában és az iskolában?

 • Ha szülőként nehézségei vannak, felkeresheti a szociális munkást és együtt találhatják meg a megoldási lehetőségeket.
 • Részt vesz a szülő és az (óvoda)pedagógus közötti megbeszélésen, amennyiben azt a szülő, az (óvoda)pedagógus vagy mindketten kérik.
 • Konfliktusok megoldásában, elakadásokban segít megoldást, utat találni a szülőknek, (óvoda)pedagógusoknak egyaránt.
 • Információt nyújt elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális), jogokról, a szociális rendszer működéséről, segítséget nyújt az ügyintézésben (kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés); szükség esetén tájékoztatást nyújt a szociális ellátásokról és intézményekről, és az ezekben szokásos eljárásokról és lehetőségekről.
 • Szolgáltatások eléréséhez közvetít a probléma jellegétől függően. Javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.
 • Gyermekek részére - prevenciós jelleggel - játékos csoportfoglalkozásokat tart.
 • Pályaválasztásban csoportfoglalkozás és egyéni konzultáció keretében is segítséget nyújt.
 • Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.

 

1:1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 40/A. § (2) ag)                                                                                                                     15/1998 (IV. 30) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 25.§ és 26.§

Copyright © 2024 www.csaladgondozo.hu Minden jog fenntartva